AMPA C.P. Cervantes Inici AMPA Organització Serveis
Contacte AMPA
Telèfono: 96 315 52 95
Mòvil: 625 603 075
E-mail: bustia@cpcervantes.com

Facebook:

C.E.I.P Cervantes Web del Colegio (externo) Contactem Col·legi
Teléfono: 96 120 55 05
E-mail: 46012343@edu.gva.es

Organització
Convocatòria d'Eleccions
Convocatoria de Elecciones

A N U N C I 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ

 De conformitat amb allò previst als Estatuts de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Cervantes, s’anuncia que a la propera  Assemblea General Ordinària hauran de renovar-se els següents càrrecs de la Junta Directiva:

 •  President/Presidenta
 • Vicepresident/Vicepresidenta
 • Secretari/Secretària
 • Vicesecretari/Vicesecretària
 • Tresorer/Tresorera
 • Contador/Contadora
 • Vocals

 Qualsevol de les persones associades podrà presentar la seua candidatura per als càrrecs que es renoven. Les candidatures hauran de presentar-se per escrit, bé davant de la Junta Directiva o dipositant-les en la bústia de l’AMPA, en el termini de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la data d’este anunci.

(El document per a la formalització de la candidatura es pot recollir a la Sala AMPA)

Els candidats presentats es comunicaran a les famílies junt amb la convocatòria de l’Assemblea General, en la qual es procedirà a la seua votació.

València, 15 de setembre de 2017

La secretària (en funcions)

María Jesús Hernández Lucas

------------------------------------

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

De conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Cervantes, se anuncia que en la próxima Asamblea General Ordinaria deberán renovarse los siguientes cargos de la Junta Directiva:

 • Presidente/Presidenta
 • Vicepresidente/Vicepresidenta
 • Secretario/Secretaria
 • Vicesecretario/Vicesecretaria
 • Tesorero/Tesorera
 • Contable
 • Vocales

Cualquiera de las personas asociadas podrá presentar su candidatura para los cargos que se renuevan. Las candidaturas deberán presentarse por escrito, bien ante la Junta Directiva o depositándolas en el buzón de la AMPA, en el plazo de quince días naturalesa partir del día siguiente al de la fecha de este anuncio.

(El documento para la formalización de la candidatura se puede recoger en la sala AMPA.)

 Los candidatos presentados se comunicarán a las familias asociadas junto con la convocatoria de la Asamblea General, en la cual se procederá a su votación.

Valencia, 15 de septiembre de 2017

La secretaria (en funciones)

María Jesús Hernández Lucas