AMPA C.P. Cervantes Inici AMPA Organització Serveis
Contacte AMPA
Telèfono: 96 315 52 95
Mòvil: 625 603 075
E-mail: bustia@cpcervantes.com

Facebook:

C.E.I.P Cervantes Web del Colegio (externo) Contactem Col·legi
Teléfono: 96 120 55 05
E-mail: 46012343@edu.gva.es

AMPA
Resum Jornada Formativa Nou Decret Plurilingüisme
Resumen Jornada Formativa Nuevo Decreto Plurilingüismo

Estimades famílies, vos passem un resum de la jornada formativa sobre el Nou Decret de Plurilingüisme celebrada divendres passat: 

Divendres passat, 24 de febrer, es va organitzar al CEIP Cervantes una jornada formativa sobre el nou decret de plurilingüisme que està previst que comence a implantar-se als centres educatius de la Comunitat Valenciana a partir del curs que vé.


La jornada estava organitzada per FAMPA-València, la Confederació Gonzalo Anaya i la Conselleria d’Educació. 


Per part de la Conselleria va intervindre Jaume Fullana, Director General de Política Educativa. Estos són els punts més destacats de la seua intervenció:
 1. El nou decret estableix un programa únic per a tot el territori de la Comunitat Valenciana: El Programa d’educació plurilingüe dinàmic (PEPD). Desapareixen per tant els tres programes existents en l’actualitat: el Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV), el Programa d'Immersió Lingüística (PIL) i el Programa d'Incorporació Progressiva (PIP))

 2. L’objectiu del decret és que tot l’alumnat tinga una competència equilibrada de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una competència funcional en anglés. Es considera un objectiu irrenunciable per a tot l’alumnat.

 3. El PEPD s’estructura al voltant de sis nivells. Com més alt és el nivell, més assignatures s’imparteixen en valencià i anglés. Cada centre ha d’optar per un únic nivell. Els centres d’Infantil i Primària han de triar un nivell igual o superior al programa plurilingüe que tenen autoritzat en el moment d’entrada en vigor d’aquest decret. En el cas del nostre centre, el CEIP Cervantes, el Consell Escolar celebrat el passat 15 de febrer va aprovar optar pel nivell Avançat I.
 4. Cada centre ha d’elaborar el projecte lingüístic de centre (PLC), un document on s’ha de concretar cóm s’aplicarà el PEPD en el nivell que s’haja escollit. La proposta de PLC ha d’estar aprovada per majoria de 2/3 qualificada del Consell Escolar reunit en sessió extraordinària. La proposta ha de ser remesa a la Conselleria d’Educació abans del 15 de març. La Direcció de Política Educativa ha d’autoritzar el PLC. En tot cas, abans de l’inici del període d’admissió d’alumnat, el centre haurà de fer públic el PEPD.
 5. Segons el calendari d’implantació del nou decret, el curs 2017-2018 hauria d’implantar-se de 3 a 5 anys (Educació Infantil). La resta de cicles anirien incorporant-se progressivament. Tot i això, els centres d’Infantil i Primària poden anticipar l’aplicació del PEPD. Per això, ho han d’indicar en el PLC que, en tot cas, ha d’estar autoritzat abans del període d’admissió d’alumnat del curs 2017-2018. Es pot anticipar la implantació del programa en totes les etapes o només en alguns nivells o etapes del centre, però sempre de manera progressiva.
 6. El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, va insistir durant la jornada en què no és desitjable en cap cas que el centre trie un nivell per davall del que té en l’actualitat segons els programes lingüístics pels quals va optar en el seu moment. Però també va reconéixer que no seria possible la implantació generalitzada del nivell Avançat II donat que només el 3 per cent del professorat té capacitació en l’actualitat per a vehicular àrees en anglés.

 

Per la seua banda, la secretària de normalització lingüística de FAMPA, Marga Vizdòmine, va aclarir que el nou decret té el suport de FAMPA-València i la Confederació Gonzalo Anaya, tot i que creuen que només els nivells Avançat I i Avançat II permeten aconseguir els objetius marcats pel decret, és a dir, aconseguir alumnes bilingües en valencià i castellà i amb un nivell funcional d’anglés. També va manifestar que encara existeixen preguntes en l’aire a les quals caldrà contestar com: Quin paper tenen les famílies en el procés de debat del decret? De quins recursos disposarà el centre o cóm s’avaluarà la seua posada en pràctica?Trobareu a baix accés directe al decret regulador del nou model i a la resolució que el desenvolupa. 


Estimadas familias: 


Os pasamos un resumen de la jornada formativa sobre el nuevo decreto de plurilingüismo que se celebró el pasado viernes en nuestro colegio: El pasado viernes, 24 de febrero, se organizó en el CEIP Cervantes una jornada formativa sobre el nuevo decreto de plurilingüismo que está previsto que comience a implantarse en los centros educativos de la Comunidad Valenciana a partir del curso que viene.


La jornada estaba organizada por FAMPA-Valencia, la Confederación Gonzalo Anaya y la Conselleria de Educación.


Por parte de la Conselleria intervino Jaume Fullana, Director General de Política Educativa. Estos son los puntos más destacados de su intervención:


 1. El nuevo decreto establece un programa único para todo el territorio de la Comunidad Valenciana: El Programa de educación plurilingüe dinámico (PEPD). Desaparecen por tanto los tres programas existentes en la actualidad: el Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV), el Programa de Inmersión Lingüística (PIL) y el Programa de Incorporación Progresiva (PIP))
 2. El objetivo del decreto es que todo el alumnado tenga una competencia equilibrada de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y una competencia funcional en inglés. Se considera un objetivo irrenunciable para todo el alumnado.
 3. El PEPD se estructura alrededor de seis niveles. Cuanto más alto es el nivel, más asignaturas se imparten en valenciano e inglés. Cada centro debe optar por un único nivel. Los centros de Infantil y Primaria deben elegir un nivel igual o superior al programa plurilingüe que tienen autorizado en el momento de entrada en vigor de este decreto. En el caso de nuestro centro, el CEIP Cervantes, el Consejo Escolar celebrado el pasado 15 de febrero aprobó optar por el nivel Avanzado I.
 4. Cada centro debe elaborar el proyecto lingüístico de centro (PLC), un documento donde se debe concretar cómo se aplicará el PEPD en el nivel que se haya elegido. La propuesta de PLC debe ser aprobada por mayoría cualificada de 2/3 del Consejo Escolar reunido en sesión extraordinaria. La propuesta debe ser remitida a la Conselleria de Educación antes del 15 de marzo. La Dirección de Política Educativa autorizará el PLC. En todo caso, antes del inicio del periodo de admisión de alumnado, el centro deberá hacer público el PEPD.
 5. Según el calendario de implantación del nuevo decreto, en el curso 2017 a 2018 debería implantarse de 3 a 5 años (Educación Infantil). El resto de ciclos irían incorporándose progresivamente. Sin embargo, los centros de Infantil y Primaria pueden anticipar la aplicación del PEPD. Para ello, deberán indicarlo en el PLC que, en todo caso, deberá estar autorizado antes del período de admisión de alumnado del curso 2.017 a 2.018. Se puede anticipar la implantación del programa en todas las etapas o sólo en algunos niveles o etapas del centro, pero siempre de manera progresiva.
 6. El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, insistió durante la jornada en que no es deseable en ningún caso que el centro elija un nivel por debajo del que tiene en la actualidad según los programas lingüísticos por los que optó en su momento. Pero también reconoció que no sería posible la implantación generalizada del nivel Avanzado II dado que sólo el 3 por ciento del profesorado tiene capacitación en la actualidad para vehicular áreas en inglés.


Por su parte, la secretaria de normalización lingüística de FAMPA, Marga Vizdòmine, aclaró que el nuevo decreto tiene el apoyo de FAMPA-Valencia y la Confederación Gonzalo Anaya, aunque creen que sólo los niveles Avanzado I y Avanzado II permiten conseguir los objetivos marcados por el decreto, es decir, conseguir alumnos bilingües en valenciano y castellano y con un nivel funcional de inglés. También manifestó que aún existen preguntas en el aire a las que habrá que contestar como: ¿Qué papel tienen las familias en el proceso de debate del decreto? ¿De qué recursos dispondrá el centro? o ¿Cómo se evaluará su puesta en práctica?


Podréis encontrar abajo acceso directos a los decretos que regulan el nuevo modelo y la elaboración del PLC.